Algemene voorwaarden

1 Algemeen
Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden.

Door het plaatsen van opdracht of een bestelling, gaat men automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2 Prijzen
De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.


3 Betaling
Na een bestelling in de webwinkel van Inke Bos Fotografie ontvang je een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van je bestelling. De betaling dient binnen 5 dagen na besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden uitgevoerd en vervolgens verzonden.

Na een fotoshoot en levering van digitale foto’s of fotomateriaal als vastgelegd in de offerte ontvangt u een factuur. Deze factuur moet betaald zijn binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum.
Indien u de factuur niet bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten. Elke bestelling wordt geleverd na betaling. Je kunt direct en online betalen. De volledige betaling dient in ieder geval binnen 5 dagen na de betaald binnen 30 dagen zal u een e-mailherinnering toegestuurd worden met het verzoek om binnen twee weken te betalen. Indien u na de 1e herinnering niet tot betaling overgaat zal u worden aangemaand met het verzoek om binnen 14 dagen te de achterstallige nota te willen betalen. Indien u na de 2e herinnering niet tot betaling overgaat zal u worden aangemaand met het verzoek om binnen 14 dagen te de achterstallige nota te willen betalen. Indien u na de aanmaning niet tot betaling overgaat zal u een laatste aanmaning verstuurd worden met het verzoek om binnen één week te betalen. Indien u na de laatste aanmaning niet tot betalen overgaat zal de vordering uit handen worden gegeven aan een Incasso Bureau. Waarbij de incassokosten voor rekening van de klant komt.

4 Verzenden en verzendkosten
Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 3,00. Afhankelijk van de grootte wordt de bestelling als brievenbuspost of als pakketpost verzonden tegen € 6,00. Een pakket wordt aan de deur aangeboden.

Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Wij zullen je hiervan op de hoogte stellen middels email.

5 Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Inke Bos Fotografie in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Inke Bos Fotografie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Inke Bos Fotografie of producenten van fotoproducten en transportstagnatie.

6 Copyright
Op alle op de website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie en of beeldmateriaal welke afkomstig is van de website van Inke Bos Fotografie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Inke Bos Fotografie noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen,

opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

7 Privacy
Inke Bos Fotografie geeft geen materiaal of persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant. Inke Bos Fotografie gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen.


8 Aansprakelijkheid
Inke Bos Fotografie is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Inke Bos Fotografie.

9 Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, 
alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, 
is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter – Artikel 8
Op alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, alsmede Aanvullende Voorwaarden en iedere Overeenkomst, is bij sluiting het Nederlands recht van toepassing. 8.2 Alle geschillen zullen, voor zover niets anders door de wet dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

10  Informatie
Alle informatie op de website van Inke Bos Fotografie (www.inkebosfotografie.nl) is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en / of niet up to date is. Inke Bos Fotografie is hiervoor niet aansprakelijk.

11 Vragen / Klachten
Mocht u vragen, klachten of suggesties hebben, stuur dan een e-mail via: bosinke@gmail.comInke Bos Fotografie neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op de dienstverlening en de geleverde producten van Inke Bos Fotografie.

Inke Bos Fotografie spant zich in om klachten zo goed mogelijk te behandelen om zo tot verbetering van de dienstverlening te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 14 dagen na levering van het product, schriftelijk indienen bij Inke Bos Fotografie.

12 Bedrijfsinformatie
Inke Bos Fotografie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam,

onder nummer 65654625 en heeft als BTW-nummer 133082970B01.

Correspondentieadres:
Inke Bos Fotografie
Rotterdamse Rijweg 172, 3042AT, Rotterdam 0624611096

© 2016 Inke Bos Fotografie